Verschijningen te Brindisi


Verschijning vrijdag 25 december 2009

Een zoete melodie nadert van ver en maakt mij blij. Plotseling omhult het goddelijke licht mij met een geur van rozen die mij bedwelmt. Onmiddellijk daarna is de Hemelse Moeder vlak voor mij. Zij glimlacht. Zij is helemaal in het goud gekleed. Zij heeft de kleine Jezus in Haar armen. Een aureool omgeeft beiden. Ik heb geen woorden om uit te drukken wat ik heb gevoeld op het moment dat de vreugde mij helemaal doordrong.

“Geloofd zij Jezus Christus.
Op de dag van de goddelijke geboorte, toen het Woord vlees is geworden, kom Ik tot de ‘Kleine van de eik’ om de boodschap toe te vertrouwen van de eenheid in de Heer Jezus Christus.

O Mijn kinderen, maak dat God in jullie harten rust, harten die kloppen van nieuw leven, het leven dat het Woord heeft hersteld met Zijn komst in de wereld.

Hij werd klein voor jullie. Nog klein kreeg Hij al de eerste wonde van de liefde: Hij zag af van Zijn verschuldigde glorie als God; Hij werd kwetsbaar, hulpeloos.

De eerste wonde ontving het eeuwige Woord door de menswording. De incarnatie, de geboorte, tot en met de betaling met bloed op het kruis, was één met de Vader, in de Wil, in de daad. Jullie, kinderen, moeten dit lichtend voorbeeld volgen.

Om dit te doen hebben jullie twee fundamentele dingen nodig die Mijn Zoon altijd heeft gevolgd: zichzelf geven in een corrupte wereld en de broeder beminnen waarin God zichtbaar is.

Wat Ik ga onthullen is van essentieel belang voor jullie welzijn en de Boze is woedend dat jullie de waarheid weten over deze hoge hemelse onderrichtingen. Sluit altijd de deur van het hart voor Lucifer om het te openen voor God.

Wanneer jullie dat doen, zullen de engelen zich verheugen en hymnen zingen tot de Drie-eenheid. God bewaart jullie in Zijn liefde en in Zijn brandende liefde begint de vonk van de evangelisatie en die van het ijverig getuigen over het Koninkrijk Gods.

Jij, Mijn zoon, zo geliefd en gevoed door Mij, je geestelijke Meesteres, prijs God voor de vele genaden die Hij je verleent en ga verder omdat de Hemel je bewaakt.”

Eer te verdwijnen zegende Zij met het kruisteken.


Verschijning vrijdag 18 december 2009

Tijdens het gebed van de heilige rozenkrans ter ere van de Onbevlekte Ontvangenis, heb ik oneindig vele lichtstralen zien ontstaan in de lucht voor een grote glanzende wereldbol. Toen verscheen de Maagd, omgeven door het licht dat Zij uitstraalt.
Zij droeg een lange hemelsblauwe sluier met een gouden ceintuur in de taille.

“Lof, glorie, zegen aan de Heilige Drievuldigheid.
Lieve kinderen, vandaag kom Ik bij jullie om jullie op te roepen terug te keren naar het Heilig Evangelie, dat nu vergeten, beledigd en vertrapt is.

Maar begrijpen jullie het wel goed? Dat men naar hier moet komen om genade en vergeving te vragen aan God.

Mijn kinderen, wees gehoorzaam aan Mijn oproepen. Ze redden.

Zij bereiden het hart voor op de goddelijke openbaring van de Heilige Geest, het Nieuwe Pinksteren. Veel tekenen zullen volgen op de heilige nederdaling van het Vuur van de Liefde.

Mijn triomf van Immaculata is naderend. Maar voordat het gebeurt, zoals aangekondigd in Fatima, zullen er vele plagen plaatsvinden. Jullie zijn al in de ‘voorbereiding’, dat zal de ‘geboorte’ zijn van een nieuwe mensheid.
Vertrouw in Jezus, Mijn kleine. Voed jullie geloof omdat het gevaar van verlies zeer groot is.

O, jullie die naar Mij luisteren en Mij volgen, die niet vrezen voor vervolging en beledigingen, de poort van de Hemel zal zich openen om jullie te verwelkomen, terwijl integendeel de goddelozen zullen verloren gaan. Ik zal iedereen bewaren in Mijn Hart van allerzuiverste Moeder.

Wees allen gezegend in de Naam van Jezus Christus.”


Verschijning vrijdag 11 december 2009

Een groot aantal wit geklede engelen verschenen. Ze hadden allemaal de handen ineengeslagen. Kort daarna verscheen de Maagd rechts van hun. Haar kleren straalden zoals de zon op klaarlichte dag. Haar gelaat was prachtig. Ik zou willen dat die momenten eeuwig duurden…

“Lieve kinderen, Ik ben de Maagd van de Verzoening, Koningin van de Hoop.
Ik ben hier alleen omdat Ik oneindig van jullie hou.
Mijn kinderen, jullie kunnen je niet eens voorstellen, welke liefde Ik voor jullie heb en welke vreugde Ik voel bij het zien van jullie ijverig in gebed verzameld.

Lieve kinderen, hier in Santa Teresa wilde Ik jullie de levende aanwezigheid van Mijn persoon geven. Weet deze heilige plaats te bewaken met liefde, stilte, toewijding. Ik zou willen dat God altijd op de eerste plaats komt in jullie keuzes.

Jullie zijn vrij en dat zal altijd zo zijn, maar zonder God wordt de vrijheid destructief. God kan alles voor jullie zijn. Betoon naastenliefde jegens allen, speciaal voor degenen die slecht hebben gehandeld.

Alleen in de liefde is God in jullie en jullie in Hem.

Lieve kinderen, verlaat de weg van de zonde, bedrog en volg het Goddelijk Lam.

Als jullie dit niet doen, als jullie doorgaan met God uit te sluiten uit jullie leven, als jullie Mijn laatste oproepen verachten zal de duisternis neerdalen op aarde.

Nu, Mijn geliefden, laat Mijn Mantel jullie teder omhullen en jullie beschermen tegen het kwaad.

Moge de Vader, de Zoon, de Heilige Geest jullie zegenen en jullie vervullen met vrede, genade, de eeuwige zaligheid. Tot weldra.”


Verschijning vrijdag 4 december 2009

De Heilige Maagd Maria toonde Zich in al Haar schoonheid omhuld door een oneindig licht. Zij was helemaal gekleed in het wit met een gouden ceintuur. Na een kleine wenk met Haar hoofd heeft Zij gezegd:

“Prijs de Naam van Jezus.
Mijn kinderen, nogmaals wil de Heer dat de genade van Mijn Moederlijke aanwezigheid jullie steunt op de weg naar de heiligheid, jullie kunnen je richten op Mijn Moederlijk Hart om Jezus Christus te zien.

Door Mij leren jullie Gods Gezalfde beminnen en kennen. Schenk jullie aan God: Hij wacht op jullie geschenk, jullie toewijding aan Hem.

Lieve kinderen, vermeerder jullie gebeden want de Boze wil veel kinderen treffen, kinderen die langzaam zwichten voor zijn vleierij.

Wees altijd klaar jullie te verdiepen in het gebed. Het gebed is licht.

Mijn geliefden, beschouw het Glorieus Hart van de Redder en prijs Hem voor de genaden die Hij jullie overvloedig aanbiedt. Als jullie je laat leiden door de Heilige Geest van Christus vermag de tegenstander niets tegen jullie.

De Geest van God zal jullie stappen verlichten en jullie zullen de toppen van heiligheid en zuiverheid, van de innerlijke vreugde bereiken. Ik wil dat jullie eenvoudig worden omdat God Zich manifesteert in de eenvoud. Ik zegen jullie en bewaar jullie altijd in Mijn Moederlijk Hart.”


Verschijning vrijdag 27 november 2009

De Heilige Maagd verschijnt staande op een wolk voor mij. Zij is mooi. Zij is gekleed in het wit met een heldere lichtkrans om Haar heen.

“Geloofd zij Jezus Christus.
Mijn kinderen, de Eeuwige is erg beledigd vanwege de vele voortdurende zonden op aarde. De schepping is verdord door gebrek aan liefde.

De liefde doet wonderen, Mijn kinderen, een van deze wonderen is de redding van de schepping. Respecteer de planeet waarop jullie leven en zorg er goed voor, anders zal het een averechts effect op jullie hebben.

God heeft de aarde gegeven zodat jullie ze in liefde beheren. Wat doen jullie? Lieve kinderen, bemin ze en verwoest ze niet. Ik bemin jullie met pure liefde.”


Verschijning vrijdag 20 november 2009

De zoete Moeder van de Heer Jezus verschijnt na een fijne lichtregen die ons omhult. Zij is helemaal in het wit gekleed en onder Haar voeten zie ik een hemelsblauwe bol.

“Hier ben Ik, Mijn kleintje. Jullie gebeden verheugen Mijn Hart en dat van God.
Jullie gebeden trekken veel doornen uit de edele Harten van Jezus en Maria.

Als Mijn boodschappen zullen aanvaard worden, zal er een regen van genade neerdalen op jou en degenen die naar je getuigenis luisteren, zullen zich bekeren en God liefhebben.

Mijn kinderen, Ik wens dat in jullie alleen Mijn Zoon Jezus regeert, de Koning van de vrede en het leven, opdat de duivel jullie niet zal afleiden tijdens de dagen van duisternis.
Loof en zegen God, want jullie hebben Mij om te volgen. Ik bemin je.”

De Heer Jezus zei op donderdag 19 november:

“Ik ben het Eeuwige Woord van de Vader. Wat je ziet is Mijn Goddelijk Bloed, geofferd voor de hele mensheid en van de Verlossing dat vergoten werd alleen uit liefde en barmhartigheid. Zegen het altijd en aanroep het voor de genezing van de zieke wereld.”

“O Goddelijk Bloed, O Kostbaar Bloed van Onze Heer, verlos ons van alle kwaad en schenk ons het eeuwige licht, eeuwige vrede, eeuwig heil. Amen.”


Verschijning vrijdag 13 november 2009

De Hemelse Moeder verschijnt in een lichtgevende aureool die Haar omhult. Zij is gekleed in een hemelsblauw gewaad en heeft een witte gordel in de taille en een lange witte sluier op Haar hoofd. Zij rust op een wolk en heeft een witte rozenkrans aan Haar rechterarm. Een grote Hostie is zichtbaar in het midden van het Hart. De Eucharistie zal zichtbaar zijn voor iedereen.

“Looft Mijn Zoon Jezus.
Kleine van de eik (bijnaam voor Mario), ontvang het Allerheiligste Lichaam van Christus, aanbid Hem diep. Ik breng je Mijn Zoon zodat je begrijpt dat Hij de Zon is van het leven. Mijn boodschap deze vrijdag is: beminnen is de Eucharistie te leven.

Lieve kinderen, Ik nodig jullie uit om een bolwerk te zijn tegen de golven van goddeloosheid.

Lieve kinderen, Ik bemin jullie en met alle engelen en heiligen van de Hemel geef Ik jullie Mijn zegen: moge deze neerdalen over jullie, jullie kinderen, jullie huizen. Tot weldra.”


Verschijning vrijdag 6 november 2009

Met verschillende pelgrims bid ik de heilige rozenkrans. Ik voel de aanwezigheid van de H. Maagd door een intensieve bloemengeur. Ze komt in Haar tuin na de drie heldere bliksemflitsen. Zij is buitengewoon mooi en Haar mooie ogen kijken vervuld van liefde. Zij draagt een roze gewaad en een blauwe sluier:

“Hier ben Ik, Mijn kleintje.

Ik ben de Moeder van de Goddelijke Verlosser, de Maagd van Nazareth.
Lieve kinderen, het is zo’n grote genade die de Heer en enige Vader jullie geeft met Mijn voortdurende bezoeken op aarde. Lieve kinderen, Ik heb Mijn vertrouwen in jullie gesteld: Ik hoop dat jullie Mij niet verraden. Volg Mijn Zoon en aanbid Hem met levend geloof, met hoop, met brandende liefde van geest en waarheid.

Mijn kinderen, luister naar jullie Moeder van Barmhartigheid en Ik zal jullie leiden naar Christus om jullie te redden voor de eeuwigheid. Open jullie hart voor Mijn woorden en keer terug tot God want de tijd is nabij.”

+++

Mario: “Mijn Moeder, geef mij de kracht om deze moeilijke missie uit te voeren die velen verachten en belemmeren.”

De Heilige Moeder: “Heb medelijden met degenen die geen medelijden hebben met je. Zoon, het hart van de mensen is ziek, ziek van haat, wraak, van overheersing, van roekeloze trots.”

Mario: “Vergeef ons, wij bezorgen U veel pijn door onze zonden en hoe we leven.”

De Heilige Moeder: “Mijn kleintje, jij en de kleine kudde antwoorden Mij, maar sommige kinderen met een menselijk gezicht maar wel met het hart van dieren, doorboren Mijn Hart. Zoon, overwin het kwade met liefde en in stilte. Alleen dat hoef je te doen: aanvaard en bied jullie allen aan God aan. Het kwaad dat ze je aandoen is niet gericht tegen jou, maar tegen Mij en Mijn Zoon. Begrijp je?”

Mario: “Ja mijn Moeder.”

Maria: “De beulen van gisteren hebben een grens overschreden en gewapend met haat tegen God, handelen ze tegen trouwe dienaren van het Koninkrijk. Ze hebben een gedegenereerde koppigheid in hun verhard hart, maar de Eeuwige staat klaar om gerechtigheid uit te oefenen en ze zullen het uitschreeuwen van pijn. Mijn kind, jouw lijden is kostbaar voor de troon van de Vader en zal de plaag stoppen. De wreedheid van sommigen zal de reden zijn voor hun veroordeling. Ze weten dat hun oordeel verschrikkelijk zal zijn als ze zich niet bekeren. De Koningin van de Hemel en je geestelijke Meesteres, groet je met het teken van de overwinning: het kruis van Jezus.”


Verschijning vrijdag 30 oktober 2009

Onze-Lieve-Vrouw komt in ons midden blauw gekleed met gouden boorden. Een lange roze sluier bedekt Haar hoofd.

“Geloofd zij Mijn Goddelijke Zoon Jezus.
Aanbid en breng eerherstel aan de Heer Jezus, levend en waarachtig in de Eucharistie. Herhaal zonder ophouden dat Jezus levend is in de Eucharistie.

Lieve kinderen, vandaag nodig Ik jullie uit om een Eucharistisch leven te leiden. Ik zal jullie begeleiden naar de volledige contemplatie met Jezus in de Eucharistie. Word nooit moe Mijn boodschappen in de praktijk te brengen.

Breng eerherstel voor de beledigingen Jezus aangedaan. Vertrouw in onze Allerheiligste Harten. Ik ben altijd bij jullie.

Word bouwers van een nieuwe wereld. Verenig jullie families en verhef jullie tot God met onophoudelijke gebeden. Bid en breng eerherstel voor de beledigingen en de heiligschennissen.

Zoek een schuilplaats in het Hart van Jezus en Zijn eeuwige liefde zal jullie voeden. Mijn zegen begeleidt jullie op de weg naar de heiligheid.”

Zonder zich om te draaien verdwijnt de H. Maagd.


Verschijning vrijdag 23 oktober 2009

De Heilige Maagd komt ons met Haar bekoorlijke aanwezigheid bezoeken. Ik zal nooit ophouden met het prijzen van God voor alles wat leeft. Zij was gekleed in het wit en zeven lichtcirkels omhulden Haar.

“Mijn geliefde zoon, kom tot Mij, vlucht in Mijn Hart, de Kleine Weg die je zal leiden naar God. Slechts mensen die zich ontdaan hebben van hun ego, zullen er binnentreden. Door middel van Mijn Hart zal de Heilige Geest nog nederdalen om het tweede Pinksteren te bewerken van zuiverend vuur, heiliging, vernieuwing. Dit is de tijd van Mijn Hart, klaar om te triomferen zoals reeds voorspeld in Fatima. Van dag tot dag zullen Mijn manifestaties toenemen in de wereld tot voorbereiding op de nederdaling van de Trooster: dat is waarom Ik Mijn kinderen verzamel om ze voor te bereiden op de Gift van de Liefde, de Heilige Geest. Voortaan zullen Mijn verschijningen overal worden waargenomen omdat de actie van de Vrouwe, bekleed met de zon zal versterken.

Mijn kinderen, Ik zou willen dat jullie altijd Mijn verlangens inwilligen en vurig Mijn rozenkrans bidden die voor jullie de genade van de Vader zal verkrijgen. Mijn zoon, troost Mij en Ik zal je Mijn blijde glimlach geven. Zoveel pijn is in Mijn Heilig Hart door kinderen die besluiten om Mij te bannen uit hun leven.

Mijn kinderen, keer terug naar de liefhebbende Vader en jullie zullen troost ontvangen.

Lieve kinderen, nu de dagen van genade zijn geteld, haast jullie naar het Huis van de Vader dat altijd open staat voor jullie: de Kerk. Bemin haar. Volg haar raad op. Bid voor de Kerk omdat Satan haar haat en wil vernietigen. De apostasie is al begonnen. Lieve kinderen, strijd voor Christus en breng Mij de verspreide kinderen: help ze, behandel de kwetsuren van de zonde en breng ze naar Mij en Mijn Zoon Jezus.

Laat ze niet verloren gaan. Verwacht hun redding die ze slechts zullen bereiken met jullie oprechte hulp. God zal hen redden door jullie. Jullie kunnen het je niet voorstellen welk loon de Eeuwige bewaard heeft voor jullie: Het Paradijs zal voor eeuwig jullie toebehoren.

Het is niet gemakkelijk wat Ik jullie vraag omdat jullie veel obstakels en stekelige doornen op de weg zullen vinden, maar wees nooit ontmoedigd. Ik kijk naar jullie inspanningen voor Mijn triomf en Ik zal jullie bedekken met Mijn heilige mantel.

Mijn kinderen, vandaag wil Ik jullie een groot geheim vertellen: wanneer jullie beminnen zoals Ik het vraag, zijn niet jullie aan het werk voor de redding van zielen, maar God handelt in jullie, want God werkt in jullie. Geloofd zij Jezus Christus.”